ટેન ફ્રાન્સ યુએસ-પાકિસ્તાની શૂ બ્રાન્ડ સાથે સહયોગ કરે છે