મતદાન સંગ્રહ

શું દક્ષિણ એશિયન મહિલાઓને રસોઇ કેવી રીતે ખબર હોવી જોઈએ?

  • ના (73%)
  • હા (27%)

તમે જાતીય સ્વાસ્થ્ય માટે સેક્સ ક્લિનિકનો ઉપયોગ કરો છો?

  • ના (55%)
  • હા (45%)

શું બિગ બોસ એક બાયસ્ડ રિયાલિટી શો છે?

  • હા (89%)
  • ના (11%)

શું તમારી પાસે -ફ-વ્હાઇટ એક્સ નાઇક સ્નીકર્સની જોડી છે?

  • ના (70%)
  • હા (30%)

શું તમારી પાસે એર જોર્ડન 1 સ્નીકર્સની જોડી છે?

  • ના (55%)
  • હા (45%)